• Tel. 06-81800993
 • |
 • info@ipmarktplaats.nl

Algemene voorwaarden


De website van IPMarktplaats, www.IPMarktplaats.nl, wordt geëxploiteerd door Interim-Professional Marktplaats B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58272526 en gevestigd aan de Mangaan 28, 3162 ZA te Rhoon.

(hierna: "IPMarktplaats")

Voor de toegang tot en het gebruik van de website van IPMarktplaats gelden de navolgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot de website van IPMarktplaats en zich te registreren, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de volgende betekenis: 

 1. Gebruiker: de opdrachtgever of professional die zich registreert op de website van IPMarktplaats en mogelijkerwijs gebruik maakt van de aangeboden diensten
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van de diensten van een professional op de site van IPMarktplaats gebruik wenst te maken.
 3. Professional: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die diensten aanbiedt op de site van IPMarktplaats.
 4. Zilver - Basis Account: de na voltooiing van het registratieproces gratis aan de professional toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de professional zich toegang tot de site van IPMarktplaats kan verschaffen.
 5. Goud - Premium Account: de na voltooiing van het registratieproces gratis aan de professional toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de professional zich toegang tot de site van IPMarktplaats kan verschaffen en kan reageren op alle opdrachten.
 6. Platinum - Professional Account: de na voltooiing van het registratieproces en betaling van een bijdrage aan de professional toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de professional zich toegang tot het systeem van IPMarktplaats kan verschaffen voor het aanbieden van diensten en het ontvangen van een onderscheidend ‘label’. Dit label dient ter indicatie dat de diploma’s op echtheid zijn gecontroleerd en dat de opgegeven referenties zijn gesproken en zijn nagetrokken.Indien er sprake is van een VAR dan is een kopie daarvan in ons bezit.
 1. Business Account: de na voltooiing van het registratieproces gratis aan de opdrachtgever toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de opdrachtgever zich toegang tot de site van IPMarktplaats kan verschaffen. Betaling vindt plaats indien men een geplaatst project als onderscheidend project geplaatst wil hebben en wanneer men profielen van professionals wil inzien. Tevens kunnen tegen betaling vacaturepakketten worden aangeschaft
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen IPMarktplaats en de opdrachtgever of professional, op grond waarvan de opdrachtgever of professional gebruik mag maken van de dienstverlening van IPMarktplaats via de website.
 3. Website: de internetsite die IPMarktplaats voor de onder lid 1 van artikel 1 vermelde dienstverlening in stand houdt, waarvan de hoofdpagina zich bevindt op de URL: www.IPMarktplaatsy.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Interim-Professional Marktplaats B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.ipmarktplaats.nl opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verlenen van voormelde dienstverlening door Interim-Professional Marktplaats B.V.
 3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt tot stand door digitale aanmelding via de website door de gebruiker en de digitale bevestiging daarvan door IPMarktplaats.
 2. IPMarktplaats heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.
 3. De gebruiker erkent dat de onderhavige Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst.
 4. De gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna onverwijld aan IPMarktplaats te melden c.q. op de account aan te passen.
 5. De gebruiker staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door IPMarktplaats, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopie van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 6. De overeenkomst met de gebruiker gaat in op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Het gratis Zilver basis account en Business account worden aangegaan voor onbepaalde duur, het Goud premium en Platinum Professional lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden. Deze worden slechts na aanvraag van de gebruiker verlengd, telkens met 12 maanden. De vacaturepakketten zijn geldig voor de duur van 12 maanden. In geval van tussentijds opzegging zal geen restitutie plaats vinden.
 7. De overeenkomst met de gebruiker eindigt indien de gebruiker gedurende een periode van 24 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de account. Alsdan is IPMarktplaats gerechtigd het account af te sluiten. IPMarktplaats zal de gebruiker middels een e-mailbericht op de hoogte stellen van het eindigen van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER 

 1. De gebruiker heeft toegang tot zijn eigen account en alle op de website beschikbare informatie. De gebruiker kan vanuit zijn account rechtsgeldig zijn diensten aanbieden en/of opdrachten plaatsen op de website.
 2. De gebruiker dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om IPMarktplaats onmiddellijk schriftelijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
 3. Het recht tot gebruik van het account, zoals is omschreven in de overeenkomst, komt enkel en alleen de gebruiker toe. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPMarktplaats, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. IPMarktplaats heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van de account aan de gebruiker in rekening te brengen.
 5. De professional c.q. opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden en/of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.
 6. De professional c.q. opdrachtgever onthoudt zich ervan IPMarktplaats of derden bij het gebruik van het account en/of de website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van IPMarktplaats en/of derden; incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe (bedrijfs)informatie plaatsen; informatie plaatsen die geen betrekking heeft op de gebruiker; informatie achterhouden die relevant is voor andere bezoekers van de website; berichten/advertenties plaatsen met een ander doel dan het aanbieden van zijn diensten c.q. het plaatsen van opdrachten; informatie plaatsen die als offensief, grievend of aanstootgevend kan worden bezien; het materiaal verwijderen en/of wijzigen dat anderen op de website hebben geplaatst; de privacy of publiciteit van IPMarktplaats schenden; de veiligheid van de website schenden of pogen te schenden; het zodanig gebruikmaken van de account en/of website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van IPMarktplaats en/of derden wordt gehinderd dan wel het gebruik door anderen van de website zou kunnen worden gehinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens van derden toevoegen.
 7. Onverlet de andere rechten van IPMarktplaats zal de gebruiker op eerste verzoek van IPMarktplaats zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van de Website verwijderen indien deze naar de mening van IPMarktplaats inbreuk maken op enig recht van IPMarktplaats en/of derden.
 8. Onverlet het overige in dit artikel 4 bepaalde, zal de gebruiker zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik van het account, de website en de gegevens waartoe middels de account en/of de website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verstaan: het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de bezoekers van de website, ook wel ‘spammen’ genoemd; bezoekers van de website benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de gebruiker zich bij de website heeft aangemeld; het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van IPMarktplaats, ook wel ‘spideren’, ‘harvesten’ of ‘uitmelken’ genoemd.
 9. Indien IPMarktplaats een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de gebruiker, dan is de gebruiker IPMarktplaats zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1000,- (duizend EURO) per gebeurtenis en is IPMarktplaats gerechtigd om de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN IPMARKTPLAATS 

 1. IPMarktplaats zal ernaar streven om binnen maximaal 1 werkdag na totstandkoming van de overeenkomst de professional c.q. opdrachtgever toegang te verlenen tot zijn account.
 2. IPMarktplaats zal zich naar haar besten weten inspannen om eventuele storingen in de toegang tot het account en/of de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel IPMarktplaats hiernaar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de account en/of website. Met name tijdens door IPMarktplaats te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de website kan onderbreking van de beschikbaarheid van de account en/of website plaatsvinden. IPMarktplaats zal geplande onderhoudswerkzaamheden tijdig vermelden op de website.
 3. IPMarktplaats heeft het recht om voor het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de website de account en/of website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de gebruiker.
 4. IPMarktplaats behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot het) account en/of de website indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de account en/of website. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de opdrachtgever c.q. professional toegang verkrijgt tot en/of gebruikmaakt van het account en/of website, zal IPMarktplaats de Opdrachtgever c.q. de Professional over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
 5. IPMarktplaats behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van advertenties, berichten, opdrachten en/of andere vormen van ‘exposure’ op de Website door de gebruiker te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Website indien naar het oordeel van IPMarktplaats een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens IPMarktplaats en/of een derde, in strijd is met de overeenkomst, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van IPMarktplaats, als aanstootgevend of grievend dient te worden aangemerkt.

 

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. IPMarktplaats biedt faciliteiten aan waardoor de opdrachtgever en de professional met elkaar in contact kunnen treden. IPMarktplaats is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de opdrachtgever en de professional. Daardoor is IPMarktplaats niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juiste weergave, de correctheid en waarheid van de geplaatste profielen c.q. opdrachten.
 2. Aangezien gebruikersidentificatie op het internet moeilijk is, kan en zal IPMarktplaats niet bevestigen dat iedere bezoeker van de website is die hij/zij beweert te zijn. Aangezien IPMarktplaats niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van bezoekers van haar Website, ontslaat de opdrachtgever c.q. de professional reeds nu voor alsdan IPMarktplaats (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een (zakelijk) geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard dan ook, bekend of onbekend, bekendgemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei wijze voortvloeiend hieruit.
 3. IPMarktplaats onderscheidt professional  leden, premium en gratis leden. De informatie opgenomen in het profiel van het professional lid is door IPMarktplaats gecontroleerd op echtheid en waarheid. IPMarktplaats gaat daarbij uit van de informatie zoals die wordt verschaft door de professional. IPMarktplaats kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van haar zelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 4. IPMarktplaats werkt nauw samen met partners, die services aanbieden aan de gebruikers van de website. IPMarktplaats is geen partij in de overeenkomsten die tot stand komen tussen de gebruikers van de website en de partners.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van IPMarktplaats - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de door haar geleverde diensten.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is IPMarktplaats nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door IPMarktplaats gesloten verzekering.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen IPMarktplaats tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 8. IPMarktplaats aanvaardt met name geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de opdrachtgever c.q. de professional uit hoofde van een tussen hen tot stand gekomen overeenkomst.
 9. De Opdrachtgever c.q. de professional vrijwaart IPMarktplaats voor aanspraken van derden voor al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst en/of de tussen de opdrachtgever en de professional tot stand gekomen overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. BETALING 

 1. De voor het gebruik van de diensten van IPMarktplaats verschuldigde bedragen worden vooraf via de op de website aangeboden betalingsopties voldaan, waarna gebruik van de gewenste dienst via de website mogelijk is.
 2. Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW.
 3. Via de website aangegane verplichtingen zijn bindend en daarmee verbonden verrichte betalingen worden niet terugbetaald.
 4. IPMarktplaats behoudt zich het recht voor om betalingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze frauduleus zijn (bv. met een gestolen creditcard) terug te draaien.
 5. Ter keuze van IPMarktplaats kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door IPMarktplaats, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT 

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe IPMarktplaats krachtens de met de gebruiker gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van IPMarktplaats of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door IPMarktplaats ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van IPMarktplaats, is IPMarktplaats gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk en/of het internet, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij IPMarktplaats, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij IPMarktplaats, haar licentiegevers en/of de opdrachtgevers/intermediairs.
 2. Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van IPMarktplaats, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

ARTIKEL 10. FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d. 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de gebruiker en IPMarktplaats gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 

 1. Op de tussen IPMarktplaats en de gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat IPMarktplaats de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar IPMarktplaats gevestigd is. Interim-Professional Marktplaats B.V. is gevestigd in Rhoon.
 3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een gebruiker die gevestigd is buiten Nederland, is IPMarktplaats gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de gebruiker gevestigd is.

 

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

IPMarktplaats behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals deze gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.